رابطه فیثاغورس

1391/10/16 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی

موضوعات مرتبط با این مطلب : مقطع راهنماییدوران 1خط مماس بر دایرهرابطه فیثاغورس
____________________________________________________
برچسب ها:

خط مماس بر دایره

1391/10/16 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی

دانلود
موضوعات مرتبط با این مطلب : بازی فلش اکواریوم اعداد صحیحبازی با پیمانه هادوران 1دوران 2خط مماس بر دایره
____________________________________________________
برچسب ها:

دایره و اجزای آن

1391/10/16 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی

دانلود
موضوعات مرتبط با این مطلب : خواندن اعداد بزرگدوران 1دوران 2دایره و اجزای آنخط مماس بر دایرهرابطه فیثاغورس
____________________________________________________
برچسب ها:

دوران 2

1391/10/16 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی

دوران 1

1391/10/16 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : حامد نجفی

ساخت وبلاگ